תקנון האתר

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר האינטרנט www.nofgo.co.il הינו אתרו האינטרנט הרשמי של כפר הנופש נופי גונן, שבבעלות נופי גונן אגש"ח בע"מ (להלן: "נופי גונן").
1.2. כל המשתמש באתר זה, מצהיר כי קרא את תוכן תקנון זה, וכי הוא מסכים בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או נופי גונן.
1.3. חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
1.4. המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של נופי גונן, כי לנופי גונן שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות נופי גונן ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של נופי גונן, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
1.5. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של נופי גונן כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

2. סיכונים ואחריות
2.1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
2.2. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
2.3. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראן במציאות.
2.4. המידע מוצג באתר כפי שהוא("as is") ונופי גונן אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
2.5. נופי גונן עושה הכול כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד, חלקי ומבוסס. נופי גונן לא תישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי נופי גונן והן על ידי צדדים שלישיים.
2.6. נופי גונן לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
2.7. נופי גונן לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
2.8. נופי גונן לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.

3. הזמנת אירוח
3.1. כללי
3.1.1. המשתמש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
3.1.2. הזמנת חדר/אירוח בכפר הנופש נופי גולן אפשרית באמצעות פנייה טלפונית למרכז ההזמנות של כפר הנופש בטלפון שמספרו:04-6955220 או באמצעות אתר זה.
3.1.3. כל המזמין חדר באמצעות אתר זה, נדרש להזין את פרטיו האישיים, לרבות מס' תעודת זהות או מס' דרכון ומס' כרטיס אשראי, וכן פרטים של כל המתארחים עימו.
3.2. פרטי רוכש השירותים
3.2.1. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת את פרטיו האישיים.
3.2.2. בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות וכל כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר, ו/או באחריות כלשהי במישרין או בעקיפין למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3.2.3. הזנת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מזיני פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם, לנופי גונן ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
3.2.4. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של נופי גונן. נופי גונן תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות.
3.3. אופן ההזמנה
3.3.1. המשתמש יבצע הזמנה באתר באמצעות כרטיס האשראי. התשלום יתבצע במזומן או בכרטיס אשראי עם קבלת החדרים.
3.3.2. התשלום במזומן יתבצע בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018
3.3.3. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה.
3.3.4. הודעה זו יש להדפיס ולהביא עמכם לשם אישור על ביצוע ההזמנה. יודגש, כי פרטי כרטיס האשראי המוזנים דרך האתר נועדו לשם הבטחת ההזמנה בלבד.

4. תנאים והגבלות
4.1. המחירים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ.
4.2. נופי גונן רשאית לשנות בכל עת את תנאי הזמנת החדרים ואת מחירי החבילות.
4.3. נופי גונן רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. נופי גונן תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
4.4. נופי גונן רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכול ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נופי גונן בקשר לכך.
4.5. אין כפל מבצעים והנחות. ט.ל.ח.
4.6. קבלה ופינוי חדרים:
4.6.1. Check in – כניסה ליחידות האירוח בימי חול: משעה 15:00 ובשבת או חג מהשעה 18:00.
4.6.2. Check out – עזיבת יחידות האירוח בימי חול: עד השעה 11:00 בשבת או חג: עד השעה 14:00. זאת אלא באם תואם אחרת עם מחלקת ההזמנות, בכתב.
4.6.3. הגעה ו/או עזיבה לפני/לאחר השעות כאמור, כרוכה בתשלום נוסף וכפופה לאישור מראש של הנהלת כפר הנופש.
4.7. תינוק: עד גיל שנתיים. ילד: מגיל שנתיים ועד גיל 12.
4.8. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד ואינן מחייבות את כפר הנופש נופי גונן.
4.9. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

5. ביטול הזמנה

דמי ביטול בעונה רגילה
 
ביטול הזמנה עד 3 ימים לפני תאריך ההגעה - ללא חיוב.
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 3 ימים לפני ההגעה, יחויב בעלות הלילה הראשון.
 
דמי ביטול בחודש אוגוסט ובחגים
 
ביטול הזמנה עד 7 ימים לפני תאריך ההגעה - ללא חיוב
אורח שיבטל הזמנת נופש פחות מ- 7 ימים לפני ההגעה, יחויב בעלות הלילה הראשון.

6. בקשות שונות

6.1. אסורה הכנסת בעלי חיים לחדרי ושטחי כפר הנופש.
6.2. אין להזמין אורחים נוספים מעבר לנקוב בהזמנה ללא קבלת הסכמת הנהלת נופי גונן מראש. הבאת אורחים למתחם כפר הנופש נוף גונן ו/או שימוש בשירותיו ללא הסכמה מראש בין ללינה ובין לאירוח ללא לינה תחויב בתשלום נוסף.
6.3. אין להוציא ציוד מחדרי האירוח והבקתות.
6.4. אין להפעיל מוזיקה רועשת ו/או מערכות הגברת קול בשטח כפר הנופש.

7. שמירת המקום
7.1. המזמין מתחייב בשמו ובשם כל שאר המתארחים עמו לשמור על המקום ולא לגרום כל נזק במזיד או ברשלנות לאתר, לרבות כל הציוד שבו, הן בכפר הנופש והן בגינה שמסביב.
7.2. המזמין מאשר כי במקרה של נזק כלשהו, יחויב כרטיס האשראי דלעיל במלוא עלות הנזק.

בשם הנהלת וצוות כפר הנופש נופי גונן, מאחלים לכם שהות נעימה